banner-foto

privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Alleen uw behandelaar, andere collega binnen dezelfde praktijk, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum,  mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken, verplichte zorgverzekeraar enquête).

 

privacy beleid

Doel gegevensvastlegging:

– paramedische behandeling;
– natuurgeneeskundige behandeling;
– aanleggen van een medisch dossier;
– verwijzing;
– administratie, maken van afspraken;
– innen van consultkosten;
– facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar;
– verzenden nieuwsbrief;
– voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte);

Wij noteren in uw dossier:

– naam, adres, woonplaats;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– geboortedatum;
– zorgverzekeringsnummer;

Bijzondere persoonsgegevens:

– Burger Service Nummer (BSN);
– medische gegevens;
– zaken m.b.t. seksualiteit;
– relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, hobby’s/ sport woon- en werksituatie);
– contactgegevens van de huisarts;

Bij minderjarigen < 16 jaar:

– naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders;
– schriftelijke toestemming van beide ouders;

Bewaartermijn dossier:

20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

– om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
– voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
– geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek;

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de factuur staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

– uw naam, adres, woonplaats;
– uw klantnummer en/of geboortedatum;
– mogelijk BSN;
– de datum van de behandeling;
– korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode;
– de kosten van het consult;

Indien de factuur door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

Uw rechten:

– Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
– Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
– Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
– U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
– U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (data-portabiliteit )*;
– U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
* ( Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan Praktijk Wolf )

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:

Collega zorgverlener binnen dezelfde praktijk.
Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email gebruiken wij een beveiligd systeem.

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:

– Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
– Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Wij beschikken over een protocol datalekken.

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG