privacy beleid

privacy beleid

PRIVACYBELEID

Hieronder vindt u de gegevens die voor Praktijk Wolf, gevestigd op de Herungerweg 178a te Venlo, van toepassing zijn m.b.t. de gegevensbescherming.


Doel gegevensvastlegging:
- paramedische behandeling;
- natuurgeneeskundige behandeling;
- aanleggen van een medisch dossier;
- verwijzing;
- administratie, maken van afspraken;
- innen van consultkosten;
- facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar;
- verzenden nieuwsbrief;
- voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte);

Wij noteren in uw dossier:
- naam, adres, woonplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geboortedatum;
- zorgverzekeringsnummer;

Bijzondere persoonsgegevens:
- Burger Service Nummer (BSN);
- medische gegevens;
- zaken m.b.t. seksualiteit;
- relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, hobby’s/ sport  woon- en werksituatie);
- contactgegevens van de huisarts;

Bij minderjarigen < 16 jaar:
- naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders;
- schriftelijke toestemming van beide ouders;

Bewaartermijn dossier:
15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
- om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
- voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
- voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
- geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek;

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de factuur staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
- uw naam, adres, woonplaats;
- uw klantnummer en/of geboortedatum;
- mogelijk BSN;
- de datum van de behandeling;
- korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode;
- de kosten van het consult;

Indien de factuur door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

Uw rechten:
- Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
- Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
- Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
- U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
- U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (data-portabiliteit )*;
- U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
*  ( Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan Praktijk Wolf )
   
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:
Collega zorgverlener binnen dezelfde praktijk.
Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email gebruiken wij een beveiligd systeem.

Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen van een digitale nieuwsbrief.

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:
- Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
- Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Wij beschikken over een protocol datalekken.

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

 

 

Graphic design - Studio MaydayMayday | Website - RemyAmeling.com